SENIOR III AI STD

12/6/2017

SENIOR II AI+AN STD

12/6/2017

ADULTO I AI STD

12/6/2017

SENIOR III AN STD

12/6/2017

ADULTO II + SENIOR I AN + B STD

12/6/2017

SENIOR III B STD

12/6/2017

SENIOR II B STD

12/6/2017

ADULTO I + YOUTH AN+B STD

12/6/2017

JUNIOR II B STD

12/6/2017

SENIOR III C STD

12/6/2017

ADULTO II + SENIOR I C STD

12/6/2017

YOUTH C STD

12/6/2017

JUNIOR II C STD

12/6/2017

SENIOR III 1ªT+2ªT STD

12/5/2016

SENIOR II 1ªT+2ªT STD

12/5/2016

YOUTH 1ªT+2ªT STD

12/5/2016

JUNIOR I 1ªT+2ªT STD

12/5/2016

SENIOR III AI LAT

12/6/2017

SENIOR II AI + AN LAT

12/6/2017

SENIOR I AI+AN+B LAT

12/6/2017

ADULTO I AI+AN+B LAT

12/6/2017

SENIOR III AN+B LAT

12/6/2017

ADULTO II AN+B+C LAT

12/6/2017

YOUTH AN LAT

12/6/2017

JUNIOR II AN+B LAT

12/6/2017

SENIOR II B+C LAT

12/6/2017

YOUTH B LAT

12/6/2017

SENIOR III C LAT

12/6/2017

SENIOR I C LAT

12/6/2017

ADULTO I C LAT

12/6/2017

YOUTH C LAT

12/6/2017

JUNIOR II C LAT

12/6/2017

JUNIOR I C LAT

12/6/2017

SENIOR III 1ªT+2ªT LAT

12/5/2016

SENIOR II 1ªT+2ªT LAT

12/5/2016

ADULTO I + SENIOR I 1ªT+2ªT LAT

12/5/2016

YOUTH 1ªT+2ªT LAT

12/5/2016

JUNIOR I 1ªT+2ªT LAT

12/5/2016

JUNIOR II 2ªT LAT

12/5/2016

JUNIOR II + YOUTH F LAT

12/5/2016

JUNIOR I F LAT

12/5/2016

JUVENIL I 1ªT+2ªT 10B

12/5/2016

JUVENIL II 1ªT 10B

12/5/2016

SENIOR IV B LAT

12/6/2017

SENIOR IV AN+B STD

12/6/2017

SENIOR IV AN LAT

12/6/2017

JUVENIL I+II F LAT

12/5/2016

JUVENIL II +JUNIOR I F STD

12/5/2016